ASAC

Amsterdamse Studenten Alpen Club » Statuten & HR

Statuten & HR

Statuten ASAC

Wijzigingen door het 87e Bestuur “Le Peuple des Montagnes”. Voorstel aangenomen door de Algemene Leden Vergadering van 9 oktober 2013:

Index

Naam, zetel en verenigingsjaar

Artikel 1

Lid 1: De vereniging draagt de naam: Amsterdamse Studenten Alpen Club. Hierna te noemen “A.S.A.C.” respectievelijk “de vereniging”.

Lid 2: De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.

Lid 3: Het verenigingsjaar loopt van één oktober van een kalenderjaar tot en met dertig september van het volgend kalenderjaar.

Doel van de vereniging

Artikel 2

Lid 1: De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de bergsport in de ruimste zin des woords.

Lid 2: De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

·      Oefeningen voor de leden te verzorgen.

·      Evenementen op het gebied van bergsport te verzorgen.

·      Middelen die voor het bovengenoemde doel wenselijk, bevorderlijk of noodzakelijk zijn of kunnen zijn.

Hierbij zal naar zoveel mogelijk samenwerking met de verschillende organisaties, die eveneens activiteiten ontplooien met betrekking tot de bergsport, worden gestreefd.

De leden

Artikel 3

Lid 1: De vereniging kent de volgende categorieën leden: studentleden, buitenleden, alumni, bijzondere leden en ereleden.

Sub a: Studentleden zijn zij die staan ingeschreven bij een Nederlandse universiteit of hogeschool en van het bestuur de status lid hebben verkregen.

Sub b: Buitenleden kunnen worden zij die daartoe door het bestuur van de vereniging worden benoemd.

Sub c: Alumni zijn zij die niet meer staan ingeschreven bij een Nederlandse universiteit of hogeschool, maar eerder wel de status van lid hebben gehad. Zij worden dit met ingang van de algemene vergadering volgend op het afronden van de opleiding.

Sub d: Bijzondere leden kunnen worden zij die niet meer staan ingeschreven bij een Nederlandse universiteit of hogeschool, maar eerder wel de status van studentlid hebben gehad en daartoe door het bestuur of minimaal vijf leden worden aangedragen en op de algemene vergadering hiertoe worden benoemd.

Sub e: Ereleden kunnen worden zij die daartoe door het bestuur van de vereniging worden voorgedragen. Benoeming tot erelid geschiedt door het bestuur na een daartoe verkregen volmacht van de algemene vergadering.

Lid 2: Na beëindiging van de studie wordt op de algemene vergadering volgend op het beëindigen van de studie het lidmaatschap automatisch omgezet tot alumnus tenzij de status van bijzonder lid op die algemene vergadering verkregen wordt.

Lid 3: Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.

Lid 4: Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en buitenleden. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Dealgemene vergadering wordt daartoe over elke niet-toelating door het bestuur geïnformeerd.

Lid 5: Het lidmaatschap eindigt

Sub a: door de dood van het lid

Sub b: door opzegging van het lid

Sub c: door de opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap van de vereniging bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Sub d: Door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Lid 6: Opzegging namens de vereniging en ontzetting geschiedt door het bestuur.

Lid 7: Opzegging van het lidmaatschap door het lid, of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Met inachtneming van een opzegtermijn van één week. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Lid 8: Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Lid 9: Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

Lid 10: Van een besluit tot opzegging namens de vereniging op grond dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen vier weken na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit onder opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Lid 11: De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website, op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad en onderaan de weekmail.

Artikel 4

Lid 1: Het bestuur van de A.S.A.C. bestaat uit tenminste drie gewone leden. De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuursleden. Indien het aantal bestuursleden beneden drie daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd, maar is gehouden zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin in de vacature(s) wordt voorzien.

Lid 2: De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van één jaar door de algemene vergadering. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door tenminste vijf leden. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar, tenzij het betrokken bestuurslid bij herverkiezing een vierde bestuurstermijn zou aanvangen. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur een plaatsvervanger benoemen tot de eerstvolgende algemene vergadering. Op deze wijze kan slechts de grootst mogelijke minderheid van het aantal bestuursleden worden benoemd.

Lid 3: De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie gekozen en dient gewoon lid der vereniging te zijn. De overige leden van het bestuur verdelen onderling de werkzaamheden en wijzen uit hun midden een secretaris en een penningmeester aan. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door de verloop van die termijn.

De bestuurstaak, vertegenwoordiging

Artikel 5

Lid 1: Behoudens beperkingen volgens de statuten en het Huishoudelijk Reglement is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door door hem ingestelde commissies.

Lid 2: Het bestuur is, mits na goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derde beroep worden gedaan. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Lid 3: Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van de statuten en de reglementen der vereniging, verplichtingen op te leggen aan leden en in hun naam verplichtingen aan te gaan.

De financiën

Artikel 6

Lid 1: De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

Sub a: Entreegelden van leden

Sub b: Contributies van leden

Sub c: Subsidies van de overheid, instellingen en organisaties

Sub d: Andere baten

Lid 2: De leden betalen bij aanvang van het lidmaatschap een entreegeld, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Lid 3: Verder betalen de leden jaarlijks een contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt de verplichting tot contributiebetaling.

Lid 4: Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit op allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

Lid 5: Het bestuur brengt op een algemene vergadering te houden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, een jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. De algemene vergadering kan de genoemde termijn met een door haar vast te stellen periode, van maximaal 5 maanden, verlengen wegens bijzondere omstandigheden.

Lid 6: De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie, kascommissie genaamd, onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewensteinlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Lid 7: De last van de commissie kan te allen tijde door de vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie.

Lid 8: Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in dit artikel tenminste tien jaar lang te bewaren.

De algemene vergadering

Artikel 7

Lid 1: Aan de algemene vergadering van de A.S.A.C. komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.

Lid 2: Tijdens de in artikel 6 lid 5 bedoelde algemene vergadering komen onder meer aan de orde:

Sub a: het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur met het verslag van de financiële commissie.

Sub b: benoeming van de kascommissie voor het volgende jaar.

Sub c: benoeming van de leden van het bestuur.

Sub d: voorstellen die zijn aangekondigd bij de oproeping tot vergadering.

Lid 3: Verder worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt. Voorts is het bestuur op schriftelijk gemotiveerd verzoek van tenminste tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.

Lid 4: Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door middel van een convocatie, schriftelijk of digitaal, aan alle leden. Behoudens het bepaalde in art. 7 lid 3 wordt een algemene vergadering niet eerder gehouden dan vier weken na de oproeping.

Lid 5: Op een algemene vergadering hebben het recht deel te nemen aan de discussie:

Sub a: de leden van de vereniging.

Sub b: een ieder door de voorzitter van de algemene vergadering daartoe gemachtigd.

Lid 6: De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

Lid 7: Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een door de voorzitter hiertoe aangewezen persoon een verslag gemaakt. Indien anderen dan het bestuur van de vereniging de vergadering hebben bijeengeroepen, kunnen zij een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van het verslag van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Lid 8: Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Stemgerechtigd zijn alle leden van de vereniging die niet geschorst zijn. Alle leden hebben één stem.

Lid 9: Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Lid 10: Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

Lid 11: Indien de stemmen staken over een voorstel niet zijnde de verkiezing van personen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Lid 12: Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering in een besluit is genomen, is bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Lid 13: Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of, indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Lid 14: Zolang in een vergadering alle leden van de vereniging aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde zijnde ontwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging ook al heeft geen oproep plaatsgevonden of is deze niet op voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen, het houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende activiteit niet in acht genomen.

De reglementen

Artikel 8

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen. De bepalingen van het huishoudelijk reglement en van andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, nog met deze statuten.

Statutenwijziging

Artikel 9

Lid 1: In de statuten kunnen geen wijzigingen worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Lid 2: De inhoud van het voorstel tot wijziging van deze statuten moet worden medegedeeld tegelijkertijd met het doen van de oproeping tot de vergadering.

Lid 3: Een besluit tot wijziging van deze statuten behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste tweederde van het aantal leden aanwezig is. Is niet tweederde van het aantal leden ter vergadering aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Lid 4: Een aldus goedgekeurde statutenwijziging treedt niet in werking nadat hiervan een notariele akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 10

Lid 1: De A.S.A.C. wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de A.S.A.C. zal worden voorgesteld. Het bepaalde in artikel 9 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Lid 2: Indien op de vergadering niet het in het voorgaande lid vereiste aantal leden aanwezig is, wordt binnen vier weken een nieuwe algemene vergadering uitgeschreven, die rechtsgeldig is, ongeacht het aantal leden dat dan aanwezig is, en waarin tot ontbinding kan worden besloten, mits met tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen voor het besluit tot het ontbinden van de A.S.A.C.

Lid 3: De algemene vergadering die rechtsgeldig tot ontbinding van de vereniging besluit, benoemt een liquidatiecommissie. Een eventueel batig saldo van de vereffening van het vermogen wordt overgedragen aan de leden.

Lid 4: Na het van kracht worden van het besluit tot ontbinding blijft de A.S.A.C. voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die dan van de A.S.A.C. uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd “in liquidatie”.

Slotbepaling

Artikel 11

In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Huishoudelijk Reglement ASAC

Huishoudelijk Reglement zoals voorgesteld door het 97e Bestuur “Het leven is een feestje, maar je moet zelf de topropes uithangen” en aangenomen tijdens de Algemene Leden Vergadering van 11 januari 2023:

Index

Artikel 1

 1. Onder de in artikel 2 van de Statuten genoemde doelstelling van de Amsterdamse Studenten Alpen Club (ASAC) vallen onder meer de volgende activiteiten: indoor-, outdoor-, en alpien klimmen, bergwandelen, (toer)skiën, alpine tochten maken en de training en opleiding ten behoeve van deze activiteiten, indien nodig in samenwerking met andere Studenten Alpen Clubs.
 2. Aan de indoor- en outdoor klim activiteiten en alpien activiteiten wordt mede invulling gegeven door verschillende commissies binnen de vereniging.
  • Sub a: Aan de indoor klimactiviteiten wordt mede invulling gegeven door de verschillende commissies (ASAC Open, ASAC Open Boulder, Activiteitencommissie, Sportcommissie) en de PR-commissaris tijdens de RETRO-periode.
  • Sub b: Aan de outdoor klimactiviteiten wordt mede invulling gegeven door de weekendcommissaris
  • Sub c: Aan de alpien activiteiten wordt mede invulling gegeven door de Alpen Commissie en de Nederlandse Studenten Alpen Club (NSAC).
 3. De Opleidings Commissie is belast met de opleiding van de ASAC leden met betrekking tot de indoor- en outdoor klimactiviteiten.

Artikel 2 Reglementen

 1. Tijdens de indoor- en outdoor klimactiviteiten georganiseerd door de ASAC geldt het reglement zoals opgesteld door de Opleidings Commissie van de ASAC.
 2. Tijdens de weekenden georganiseerd door de ASAC geldt het weekendreglement.
 3. Leden kunnen enkel materiaal huren met inachtneming van het materiaalreglement.
 4. Alle reglementen in dit artikel dienen op de site geraadpleegd te kunnen worden.

Artikel 3 Voorwaardelijk Leden

 1. Leden kunnen zich aanmelden op de inschrijfavonden, waarvan er per lichting 2 georganiseerd worden.
 2. Voorwaardelijk leden kunnen op ieder ogenblik tijdens de beginnersperiode aangeven geen lid te willen worden van de ASAC. De verplichting tot betaling van het entreegeld vervalt hiermee niet, behalve de leden die zich uitschrijven voor de aanvang van de informatie avond.
 3. Het bestuur van de ASAC kan besluiten het voorwaardelijk lid niet als lid toe te laten indien het lid zonder goede reden niet heeft deelgenomen aan de vooraf verplicht gestelde beginnersactiviteiten.
 4. Enkel de klim gerelateerde beginnersactiviteiten kunnen verplicht gesteld worden.

Artikel 4 PhD Studenten

 1. PhD studenten kunnen geen studentlid worden van de ASAC.

Artikel 5 Buitenleden

 1. Buitenleden kunnen worden zij die daartoe door het bestuur van de vereniging worden benoemd. Onder buitenleden worden onder meer verstaan: kader en leden van andere Studenten Alpen Clubs, studenten van het MBO en PHDs.

Artikel 6 Beëindiging van het studentlidmaatschap

 1. Leden die niet langer ingeschreven staan bij een Nederlandse Universiteit of hogeschool worden op grond van art. 3 lid 1 sub c der Statuten namens de vereniging het studentlidmaatschap opgezegd.
 2. De leden wier studentlidmaatschap op voornoemde wijze is beëindigd, worden alumni of bijzonder lid.
 3. Alumni hebben alle rechten en plichten der leden.
 4. Indien een alumnus weer aanvangt met zijn studie wordt deze met ingang van het collegejaar automatisch student lid.

Artikel 7 Bijzondere leden

 1. Bijzondere leden kunnen door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd indien zij hiervoor door het bestuur of minimaal 5 leden worden aangedragen.
 2. Bijzonder lid kan je worden door zowel:
  A. Een bestuursjaar te doen, een bestuursjaar te hebben gedaan of kader te zijn,
  als
  B. Op moment van aanvraag een actieve bijdrage te leveren aan de ASAC.
 3. In een mail naar alle leden zal het bestuur, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, aangeven of een lid als bijzonder lid wordt aangedragen.
 4. Indien een bijzonder lid gedurende 1 jaar niet voldoet aan de criteria van art. 7 lid 2 van dit Huishoudelijk Reglement, zal zijn bijzonder lidmaatschap verlopen. Het lid zal hierover een maand voor de Algemene Ledenvergadering waarop zijn bijzonder lidmaatschap wordt beëindigd middels een mail op de hoogte worden gesteld.
 5. Elk bijzonder lid dient uiterlijk 2 weken voor elke Algemene Ledenvergadering per mail aan het bestuur aan te geven dat hij bijzonder lid wil blijven. Doet hij dat niet, dan vervalt het bijzondere lidmaatschap van dit lid. Het bestuur dient uiterlijk 4 weken voor de Algemene Ledenvergadering de bijzondere leden op art. 7 lid 5 te wijzen middels een mail.

Artikel 8 Erelid

 1. De titel erelid wordt toegekend aan leden die bijzondere verdiensten voor de ASAC hebben verricht, wanneer een daartoe strekkend voorstel, aangedragen door ten minste 5 leden, bij tweederde meerderheid van de aanwezige stemmen wordt aangenomen op de Algemene Vergadering. Een erelid wordt door het bestuur geïnstalleerd. Een erelid is gratis levenslang ASAC lid.

Artikel 9 Contributie

 1. Leden betalen ieder jaar een contributie ter hoogte van 35 euro.
 2. Leden die vanaf februari lid worden betalen eenmalig een contributie van 25 euro, het jaar daarna gaat de contributie van art. 9 lid 1 van dit HR in.

Artikel 10 Subsidies en vergoedingen

 1. De kosten voor een examen van indoor instructeurs wordt volledig vergoed na 4 cursusavonden gegeven te hebben.
 2. De kosten voor een examen van outdoor instructeurs wordt volledig vergoed na 2 weekenden, waarbij 4 cursusavonden gelijk zijn aan een weekend. Deze kosten worden niet vergoed als deze al door de NSAC vergoed worden.
 3. De kosten voor een examen van praktijkbegeleiders wordt volledig vergoed na 1 persoon te hebben begeleid.
 4. De ASAC vergoedt de kosten voor een niet gehaald examen, mits de kandidaat het examen de tweede keer wel haalt en hierna twee weekenden is mee geweest.
 5. De ASAC draagt 11 euro per deelnemer per dag bij aan het opleidingsweekend, de verdere kosten van het opleidingsweekend worden verdeeld over de deelnemers.
 6. Het opleidingsweekend wordt voor 30 euro vergoed na twee weekenden inzet als kader.
 7. De ASAC vergoedt een bedrag tot 100 euro voor EHBO voor instructeurs die verplicht zijn deze te halen, dit zijn de Sport Klim Instructeurs (SKI’s). Tevens wordt EHBO vergoed voor actieve Sport Klim Begeleiders (SKB’s) die de intentie hebben om SKI te worden, met een maximum van 3 SKB’s per jaar.
 8. De ASAC vergoedt bijscholingen tot 50 euro voor instructeurs waarvan is gebleken dat zij zich recent actief inzetten voor de ASAC.
 9. De ASAC verleent een kilometervergoeding voor een weekend ter hoogte van minstens de door de Rijksoverheid vastgestelde belastingvrije kilometervergoeding. Het aantal kilometers van en naar het klimgebied wordt van te voren vastgesteld door de weekendcommissaris. Uitbetaling zal plaats vinden aan de hand van die afstand.
 10. Voor beginnersweekenden betalen bestuursleden 50% korting op de beginnersweekendprijs.

Artikel 11 Bestuur

 1. De leden van het Bestuur dienen hun algemene en specifieke taken naar behoren te vervullen.
 2. Het bestuur zal door 2 bestuursleden vertegenwoordigd worden in de Algemene Bestuursvergaderingen van de NSAC.
 3. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.
 4. Het bestuur ontvangt op jaarbasis € 30,- vergoeding per bestuurslid voor bedrukking van de bestuurskleding.
 5. Het bestuur wordt in zijn algemeen functioneren ondersteund door de Adviescommissie.

Artikel 12 Voorzitter

 1. De voorzitter is het gezicht van de vereniging.
 2. De voorzitter is verantwoordelijk voor het onderhouden van de interne en externe contacten.
 3. De voorzitter leidt de vergaderingen van het Bestuur en is belast met de coördinatie van de taken binnen het bestuur voor zover hierin niets anders is besloten.
 4. De voorzitter is belast met het voorzitten van de Algemene Ledenvergadering, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 13 COmmissaris OPleidingen

 1. De Commissaris Opleidingen dient plaats te nemen in de Opleidings Commissie.
 2. De Commissaris Opleidingen is belast met de invulling van de kader bezetting op klimgerelateerde activiteiten.
 3. De Commissaris Opleidingen is belast met de administratie van de kaderlijst.

Artikel 14 Penningmeester

 1. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging en de administratie van inkomsten en uitgaven.
 2. De penningmeester wordt gecontroleerd door een kascommissie, die zal bestaan uit leden die het huidige jaar niet in het bestuur zitten.

Artikel 15 Secretaris

 1. De secretatis is belast met het notuleren van de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen. De notulen van de bestuursvergaderingen dienen aan de adviescommissie toegezonden te worden. De notulen van de Algemene Ledenvergadering dienen bij de oproep tot de volgende Algemene Ledenvergadering aan de leden toegezonden te worden.
 2. De secretaris is belast met het bijhouden van de volledige ledenadministratie.
 3. De secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie met de leden door middel van een weekmail.
 4. De secretaris is voorts belast met alle schriftelijke arbeid, voor zover deze niet tot de specifieke taak van andere bestuursleden behoort.

Artikel 16 Weekendcommissaris

 1. De weekendcommissaris is belast met het organiseren van ASAC klim- en boulderweekenden.
 2. De weekendcommissaris is verantwoordelijk voor het aanvragen van kaarten voor klimgebieden.

Artikel 17 Materiaalcommissaris

 1. De materiaalcommissaris is belast met het beheren van het materiaal van de vereniging.
 2. De materiaalcommissaris is belast met de aankoop van het materiaal.
 3. Leden hebben recht op het lenen of huren van materiaal voor zover dat voorradig is. Dit geldt onder het voorbehoud dat deze leden kunnen worden geacht een verantwoord gebruik van dit materiaal te kunnen maken. De materiaalcommissaris is belast met de beoordeling hiervan.

Artikel 18 PR-commissaris

 1. De PR-commissaris heeft tot taak de binding van elke categorie leden te bevorderen.
 2. De PR-commissaris heeft tot taak de promotie en sponsoring binnen de vereniging te regelen.
 3. De PR-commissaris heeft tot taak het regelen van de beginnersperiode.

Artikel 19 Commissies

 1. De commissies dienen een specifiek doel te hebben.
 2. Een commissie bestaat uit een voorzitter en één of meerdere andere commissieleden.
 3. Als een commissie een budget heeft dan moet deze bestaan uit een voorzitter, penningmeester en eventueel andere commissieleden.
 4. De commissies worden ieder jaar op de Algemene Ledenvergadering geïnstalleerd.
 5. Van een geïnstalleerd commissielid wordt verwacht dat ze in ieder geval een jaar lid van de commissie blijven, na één jaar kan het lid ieder jaar opnieuw toetreden tot de commissie.
 6. Uitzondering bestaat voor commissies die een eenmalig evenement moeten organiseren, zij zullen ontbonden worden als het evenement is afgerond.

Artikel 20 Algemene Ledenvergadering

 1. De Algemene Ledenvergadering is slechts bevoegd tot het nemen van besluiten indien behalve het Bestuur tenminste zoveel stemgerechtigde leden aanwezig zijn als het aantal Bestuursleden vermeerderd met één.
 2. De Algemene Ledenvergadering is slechts toegankelijk voor leden en hen die door het Bestuur zijn uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Het Bestuur deelt bij de opening van de vergadering mede wie zij heeft uitgenodigd. Vervolgens besluit de Algemene Ledenvergadering of zij toestemming verleent tot het bijwonen van de vergadering.
 3. Indien een der aanwezigen vermoedt dat er tijdens de Algemene Ledenvergadering in strijd met de Statuten of dit Reglement wordt gehandeld, kan hij dit in de vorm van een punt van de orden orde naar voren brengen. Dit punt heeft de allerhoogste prioriteit.

Artikel 21 Stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering

 1. Een lid dat niet bij de vergadering aanwezig kan zijn, kan een ander lid machtigen voor het uitbrengen van zijn stem. De machtiging wordt door de machtiger en gemachtigde schriftelijk bevestigd bij de secretaris van de ASAC. Een lid kan niet door meer dan twee andere leden gemachtigd worden.

Artikel 22 wijzigen Huishoudelijk Reglement

 1. Dit Huishoudelijk Reglement kan gewijzigd worden met tweederde meerderheid van de stemmen op een Algemene Vergadering.